Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

Iz nadleženog ministarstva: Analiza postojećeg i razlozi donešenja novog ZODIL-a

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1.Analiza postojećeg stanja

Zakonom o divljači i lovstvu uređuje se zaštita, upravljanje, lov, korišćenje i unapređivanje populacija divljači u lovištu, zatim zaštita, očuvanje i unapređivanje staništa divljači, takođe i zaštita, uređivanje i održavanje lovišta i druga pitanja od značaja za divljač i lovstvo. Divljač je prirodno bogatstvo i imovina Republike Srbije koja se koristi pod uslovima i na način predviđen Zakonom o divljači i lovstvu, a korišćenje, upravljanje, zaštita i unapređivanje populacija divljači i njihovih staništa jeste delatnost od opšteg interesa. Cilj Zakona o divljači i lovstvu je obezbeđivanje održivog gazdovanja populacijama divljači i njihovih staništa na način i u obimu kojim se trajno održava i unapređuje vitalnost populacija divljači, proizvodna sposobnost staništa i biološka raznovrsnost, čime se postiže ispunjavanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih funkcija lovstva. U svrhe ispunjavanja postavljenog cilja Zakon o divljači i lovstvu propisuje mnoštvo mera i određene zabrane. Tako, zabranjuje i kažnjava svaku radnju koja ugrožava opstanak divljači u prirodi i njena staništa, ali i predviđa izuzetke kada treba reagovati iz razloga zaštite divljači od elementrnih nepogoda ili u slučajevima sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, organizovanog hvatanja povređene divljači, naseljavanja divljači i ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa, kao i na divljač za potrebe naučnog istraživanja, nastave, zooloških vrtova i muzeja, ako je za to data saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lovstva.
Zakonom o divljači i lovstvu su određene nadležnosti državnih organa za poslove lovstva na teritoriji Republike Srbije i autonomne pokrajine, ali i javnih preduzeća i privrednih društava registrovanih za obavljanje delatnosti od opšteg interesa vezanih za korišćenje, upravljanje, zaštitu i unapređivanje populacija divljači i njihovih staništa, kao i lovačkog saveza koji organizuje polaganje lovačkih ispita, zastupa članove u zemlji i inostranstvu pruža stručnu pomoć svojim članovima, bavi se trofejima divljači i dr. Javna preduzeća, privredna društva i lovački savez dužni su da sarađuju u svim zajedničkim pitanjima iz oblasti lovstva i da jedni drugima dostavljaju podatke i obaveštenja potrebna za rad.
Lovačka komora je Zakonom o divljači i lovstvu osnovana kao profesionalna organizacija, a radi ostvarivanja i zaštite prava i interesa lovnih radnika i unapređivanja lovstva u skladu sa održivim gazdovanjem populacijama divljači, opštim interesom i opšteprihvaćenim međunarodnim standardima, a Zakon o divljači i lovstvu utvrđuje njena prava i obaveze.
Nadalje, Zakon o divljači i lovstvu propisuje: način ustanovljavanja lovnih područja i lovišta, određuje nelovne površine, način i postupak davanja prava na gazdovanje lovištem, sadržinu i način izrade planskih dokumenata u oblasti lovstva, prava i obaveze korisnika susednih lovišta, korisnika, odnosno vlasnika zemljišta, voda i šuma i korisnika, odnosno upravljača zaštićenog prirodnog dobra, sadržinu i način vođenja Katastara lovišta i Centralne baze podataka, stručne i lovočuvarske poslove u lovištu sa pravima, dužnostima i ovlašćenjima lovočuvara, uslove za lov divljači, izdavanje, štampanje i distribucija lovnih karata, finansiranje razvoja lovstva, mere za sprečavanje štete koju divljač može počiniti ljudima ili imovini, postupak naknade štete, uslovi za lovne inspektore, prava, obaveze i ovlašćenja lovnih inspektora, postupak inspekcisjkog nadzora, drugostepeni postupak i kaznene odredbe.

2. Razlozi za donošenje Zakona i uspostavljanje mehanizama

Tokom primene Zakona o divljači i lovstvu od njegovog donošenja 2010. godine, uočeni su određeni nedostaci u delu koji se odnosi na bezbednost u lovu, ali i uopšte, ispunjavanje uslova za dobijanje lovnih karata, kao i nedostaci u funkcionalnosti i teškoće u sprovođenju u delu koji se odnosi na distribuciju lovnih karata.
Predloženim izmenama na prvom mestu zabranjuje se prisustvo i kretanje drugih lica sa licima koja učestvuju u lovu (uključujući i dece), i u vezi sa tim adekvatne kaznene odredbe. Obzirom na aktuelna dešavanja u Republici Srbiji, i mnoštvo nesrećnih slučajeva u kojima su učesnici koristili oružje, neophodno je bezbednost u lovu podići na najviši mogući nivo. Predloženim jasnim definisanjem ko može biti učesnik u lovu, a ko ne sme biti prisutan i kretati se sa licima koji su učesnici u lovu, u toku samog lova pojačava se sigurnost učesnika u lovu i drugih lica. Takođe, u vezi sa navedenim, predloženo je i pooštravanje mera za pravo na lov, i dobijanje prava na lovnu kartu, kao i uvođenje obavezne i kontinuirane edukacije lovaca. Naime, predviđa se privremena zabrana bavljenja lovom na teritoriji Republike Srbije, čime se uvodi odgovornost lica za kršenje zabrana i mera sigurnosti u lovištu obzirom da se u praksi pokazalo da postojeća zakonska rešenja predviđaju mnoštvo kazni za korisnike lovišta, ali skoro nikakvu represivnu meru za sama lica. Predloženo rešenje bi sa jedne strane predstavljalo preventivnu meru samim postojanjem, a sa druge strane represivnu meru na lica koja prekrše neku od zabrana, nevezano od postojanja krivičnog dela. Predloženo je i uvođenje dodatnih obaveza lica za sticanje prava na lovnu kartu u zavisnosti od izbora vrste lovne karte, a sve u cilju povećavanja nivoa bezbednosti i sigurnosti, ali i odgovornosti samih lica. U vezi sa navedenim, predložene su izmene i na proširenje ovlašćenja lovočuvara da udalji iz lova lice koje ne poštuje neku od mera sigurnosti u lovu ili krši neku drugu zabranu. Sem toga predlaže se ukidanje obaveze lovočuvara da nosi oružje, već se ostavlja kao mogućnost.
Važećim Zakonom o divljači i lovstvu, obzirom na veliki broj korisnika lovišta, raspodela poslova vezanih za lovne karte (koja je uslov da fizičko lice bude lovac) obuhvata veliki broj učesnika, što između ostalog rezultira i lošom ažurnošću Katastra lovišta i Centralne baze podataka koji su neophodni zbog bezbednosti i zakonitosti u lovu i postupanju sa oružjem i municijom. Predloženim izmenama je posao distribucije lovnih karata delegiran jednom organu, a kako bi se uvela potpuna i tačna evidencija lovnih karata, a samim tim i lovaca.
Sve navedeno predstavlja polazne osnove za pristupanje izmenama i dopunama Zakona.
U cilju unapređenja gazdovanja lovištima i ispunjavanja ekonomske funkcije lovstva, utvrđeno je da obzirom da efekte gazdovanja i ulaganja nije moguće realno sagledati i ostvariti u trajanju od 10 godina koliko je važećim Zakonom o divljači i lovstvu predviđeno za period na koji jedno lice dobija pravo gazdovanja lovištem, predloženo je da taj period bude produžen na 20 godina čime se povećava investicioni potencijal lovišta i ispunjava preduslov za povećanje brojnosti populacija divljači. Sem toga, u slučaju lovišta posebne namene za koje je predviđeno da se bez javnog oglasa daje pravo gazdovanja javnom preduzeću, odnosno drugom pravnom licu čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, koje je korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta na kojima je lovište ustanovljeno, kao i za lovište u kome je korisnik vlasnik zemljišta, nepotrebno je ograničavati trajanje, jer ono već zavisi od kumulativno ispunjenih uslova. Iz razloga zaštite, upravljanja, lova, korišćenja i unapređivanja populacija divljači, ali i smanjenja mogućnosti od širenja zaraze i šteta predloženo je da površine koje se koriste za vojne namene, više ne budu nelovne površine.
Sem toga neophodno je usklađivanje sa Zakonom o planskom sitemu Republike Srbije, Zakonom o budžetskom sistemu, Zakonom o državnim službenicima, Zakonom o inspekcijskom nadzoru, Zakonom o privrednim prestupima i Zakonom o prekršajima.
Zbog svega navedenog pristupa se izradi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu.
Planom rada Vlade za 2023. godinu, nije planirano donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu.

Tags: , , ,
Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search