Novosti

EVROPSKI lovci će biti ključni u sprovođenju nove strategije o biodiverzitetu u EU

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 Dana  20. maja 2020.  u Briselu  je objavljena Strategija EU za biodiverzitet za 2030. godinu, u kojoj su navedeni planovi za rešavanje krize biodiverziteta tokom naredne decenije u Evropi u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih Nacija o biodiverzitetu i ciljevima održivog razvoja.

Prvi element strategije je povećanje zaštićenog zemljišta u EU na 30% (sa 26% trenutno), uključujući udeo strogo zaštićenog zemljišta na nacionalnom nivou. Mreža Natura 2000 EU nailazi na poteškoće u postizanju rezultata i potrebna joj je bolja implementacija uz podršku lokalnih zajednica. Biće potrebno obratiti pažnju da bi se izbegao nastavak istog trenda koji neće doneti transformativne promene koje su hitno potrebne da se preokrene trend gubitka biodiverziteta. Iz tog razloga, FACE pozdravlja inovativnije akcije

za zaštitu prirode u širem opsegu, poput rešenja zasnovanih na prirodi i drugih efektivnih lokalnih mera očuvanja (OECM). Takve mere će poboljšati ekološku povezanost između lokaliteta i uključiti širi spektar zainteresovanih strana.

Direktive o prirodi i dalje ostaju odgovarajući instrumenti za očuvanje i upravljanje populacijom divljači, uključujući održivu eksploataciju. Njihova primena treba da se zasniva na naučnim principima i potvrđenim dokazima. Prvi rezultati izveštavanja u skladu sa Direktivom o staništima pokazuju da je samo 15% procena stanja povoljno, nešto niže nego u prethodnim izveštajima i daleko od cilja koji je postavljen u Strategiji biodiverziteta EU do 2020. Ključni cilj do 2030. je osigurati da staništa i vrste ne pokazuju pogoršanje trendova i statusa očuvanja; i da najmanje 30% dostigne povoljan status očuvanja ili bar pokazuje pozitivan trend. Čak i da se ispune ove konzervativne ambicije, FACE smatra da se prioritet mora prebaciti na mere za obnavljanje staništa.

FACE je zadovoljan što vidi jasne akcije u cilju biodiverziteta poljoprivrednog zemljišta u vezi sa revidiranom zajedničkom poljoprivrednom politikom (CAP) koji će koristiti malim populacijama divljači kao što su siva jarebica i smeđi zec, koje su alarmantnom stanju opadanja. Ovo uključuje mere kojima se osigurava da strateški planovi zemalja članica postave eksplicitne nacionalne vrednosti relevantnih ciljeva strategije biodiverziteta, koje su između ostalog podržane i CAP instrumentima i primenom Direktive o staništima. Kao i uvek, lovci će i dalje delovati u cilju očuvanja biodiverziteta, a FACE će revidirati vlastiti Manifest o biološkoj raznolikosti u svetlu nove strategije.

Dr Dejvid Skalan, generalni sekretar FACE-a, izjavio je:

"Strategija je sveobuhvatna i FACE se nada da će ciljevi biti postignuti i da će rezultati u unapređenju biodiverziteta. Evropski lovci su naporno radili i nastaviće da raditi na promociji i očuvanju biodiverziteta. FACE će sada obaviti detaljniju analizu svih aspekata Strategije biodiverziteta".

FACE će i dalje pozivati EU na priznavanje uloge lovaca u ostvarivanju ciljeva biodiverziteta.

Isto tako, FACE poziva na veće razumevanje važnosti lova za 7 miliona Evropljana, i njegovog doprinosa prirodi i društvu.

 

izvor: face.eu

Lov i još ponešto©2020 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search