Novosti

KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

POŠTOVANI, OBAVEŠTAVAMO VAS DA JE IZAŠAO KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE

ZA 2021. GODINU. KONKURS JE OBJAVLJEN U DNEVOM LISTU „DNEVNIK“ OD 10.02.2021. NA STRANI BROJ 23.

PODSEĆAMO VAS DA LSV IMA SKLOPLJEN UGOVOR O SARADNJI SA PREDUZEĆEM „CAPRIOLO“ DOO, GDE MOŽETE OSTVARITI

POPUST OD 10 % ZA ČLANOVE SAVEZA. ZA INFORMACIJE I PREDRAČUNE ISPRED „CAPRIOLA“ ZADUŽENA JE GORANKA KALEMBER (063-686-375, 024-715-898).

PREPORUKA ZA NABAVKU SPEKTIVA KOJI ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA JE ZEISS CONQUEST GAVIA 85 HD 30-60 X.

KONKURS JE OTVOREN DO 09.03.2021.

LOVAČKI POZDRAV.

Na osnovu člana 79. stav 3. i 4. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS“, br. 18/10 i 95/18-dr.zakon), čl. 11. i 22. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, broj 66/20), a u vezi sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini („Službeni list AP Vojvodine”, broj 66/20) i Pravilnikom o sprovođenju konkursa koje raspisuje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje

K O N K U R S

ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2021. GODINU

CILj KONKURSA

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva oprema, istraživanje i izrada i realizacije projekata radi unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava po ovom konkursu su korisnici lovišta, lovnih revira i privredna društva, koja su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).

VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELjUJU KONKURSOM I OBJAVLjIVANjE KONKURSA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 25.477.937,00 dinara.

Pored dnevnog lista „Dnevnik“, ovaj konkurs se objavljuje i u Službenom listu AP Vojvodine i na internet starnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

U ukupnom iznosu do 25.477.937,00 dinara sufinansiraće se:

Nabavke opreme za korisnike lovišta (terenska vozila, nabavka posebnih digitalnih kamera – fotoklopki, uređaja za noćno osmatranje i drugih uređaja za osmatranje – spektiva i praćenje divljači u funciji razvoja monitoringa i opreme za video nadzor za novoformirana uzgajališta autohtone divljači radi zaštite divljači, u iznosu do 23.477.937,00 dinara i to za:

2a) sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, do 90%, i to za:

novo ili polovno terensko vozilo do 850.000,00 dinara, s tim da polovno terensko vozilo, ne može biti starije od 10 godina.

sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, do 90%, i to za:

digitalne kamere – foto klopke sa GSM modulom za slanje podataka putem MMS poruka, do 40.000,00 dinara po jednoj digitalnoj kameri – foto klopki,

uređaji za noćno osmatranje – termovizijski uređaj, sa najmanje IPX4 zaštitom na vodootpornost, nisku temperaturu i na udarce i najmanjom daljinom detekcije od 1.200 metara, do 200.000,00 dinara po jednom uređaju za noćno osmatranje,

spektive – sa zaštitom od vode i zamagljivanja, otpornost na niske temperature do 200.000,00 dinara po jednom uređaju,

oprema i ugradnja opreme za video nadzor za novoformirana uzgajališta divljači, do 750.000,00 dinara, dinara po jednom uzgajalištu,

2b) Finansiranje istraživanja realnog prirasta zeca u AP Vojvodini za lovnu sezonu 2022./2023., do 100 %, u iznosu do 1.000.000,00 dinara.

2c) Finansiranje izrade i realizacije projekta o štetama od divljači u saobraćaju na području AP Vojvodine, do 100 %, u iznosu do 1.000.000,00 dinara.

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu ima korisnik lovišta i privredna društva, koja su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).

USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Uslov za učešće na konkursu je da podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornoih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo iz prethodnih godina, kao i da za istu namenu i za istu lokaciju nije koristio, niti koristi budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine, i to :

za sredstva iz tačake 2a.) – korisnici lovišta i lovnih revira sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, osim korisnika lovišta posebne namene.

za sredstva iz tačke 2b. i 2c.) – privredna društva, registrovana za obavljanje delatnosti lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.

VREMENSKI OKVIR

Konkurs je otvoren zaključno sa 09.03.2021. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TAČKU 2a) DRUGE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM O DIVLjAČI I LOVSTVU (TAČKA III PODTAČKA 2. PROGRAMA) ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME ZA KORISNIKE LOVIŠTA – TERENSKOG VOZILA

prijava na konkurs;

fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;

fotokopija – izvod lovne osnove lovišta za deo koji se na dinamiku populacije jelenske i srneće divljači i divlje svinje za lovnu sezonu 2020/2021

Dokumentacija navedena pod rednim brojem 2. podnosioci prijava nisu u obavezi da dostave ovom organu već će biti pribavljno u skladu sa članom 9. Zakona o opštem upravnom postupku.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:

za nabavku terenskog vozila za korisnike lovišta u AP Vojvodini – fotokopija ugovora o radu sa zaposlenim stručnim licem i lovočuvarom ili zaposlenim lovočuvarima (korisnik više lovišta), predračun prodavca vozila sa iskazanim načinom kupovine vozila (isplata na račun dobavljača vozila u celosti, kredit ili lizing) ili predugovor sa kopijom saobraćajne dozvole za nabavku polovnog terenskog vozila, koje ne može biti starije od 10 godina, a za najviše jedno terensko vozilo po korisniku lovišta.

a. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TAČKU 2a) DRUGE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM O DIVLjAČI I LOVSTVU (TAČKA III PODTAČKA 2. PROGRAMA) ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME ZA KORISNIKE LOVIŠTA – DIGITALNE KAMERE – FOTO KLOPKE SA GSM MODULOM ZA SLANjE PODATAKA PUTEM MMS PORUKA

prijava na konkurs;

fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;

fotokopija – izvod lovne osnove lovišta za deo koji se na dinamiku populacije divlje svinje za lovnu sezonu 2020/2021.

Dokumentacija navedena pod rednim brojem 2. i 3. podnosioci prijava nisu u obavezi da dostave ovom organu već će biti pribavljno u skladu sa članom 9. Zakona o opštem upravnom postupku.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:

za nabavku putem digitalne kamere – foto klopke sa GSM modulom za slanje podataka putem MMS poruka za korisnike lovišta u AP Vojvodini – fotokopija ugovora o radu sa zaposlenim stručnim licem i lovočuvarom ili zaposlenim lovočuvarima (korisnik više lovišta), predračun prodavca opreme i kratkim opisom monitoringa populacije divljih svinja sa očekivanim rezultatima sprovođenja monitoringa populacije divljih svinja, sprečavanja šteta od divljači u lovištu i zaštite lovišta, putem digitalne kamere – foto klopke sa GSM modulom za slanje podataka putem MMS poruka, izrađenog od strane licenciranog lica (licenca Lovačke komore Srbije – vrsta 1 ili 2), za najmanje tri uređaja – digitalne kamere – foto klopke, po lovištu.

b. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TAČKU 2a) DRUGE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM O DIVLjAČI I LOVSTVU (TAČKA III PODTAČKA 2. PROGRAMA) ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME ZA KORISNIKE LOVIŠTA – UREĐAJ ZA NOĆNO OSMATRANjE

prijava na konkurs;

fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;

fotokopija – izvod lovne osnove lovišta za deo koji se na dinamiku populacije jelenske i srneće divljači i divlje svinje za lovnu sezonu 2020/2021.

Dokumentacija navedena pod rednim brojem 2. i 3. podnosioci prijava nisu u obavezi da dostave ovom organu već će biti pribavljno u skladu sa članom 9. Zakona o opštem upravnom postupku.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:

za nabavku uređaja za noćno osmatranje za korisnike lovišta u AP Vojvodini – fotokopija ugovora o radu sa zaposlenim stručnim licem i lovočuvarom ili zaposlenim lovočuvarima (korisnik više lovišta), predračun prodavca opreme i kratkim opisom monitoringa sa očekivanim rezultatima sprovođenja monitoringa populacije lovostajem zaštićenih vrsta divljači, sprečavanja šteta od divljači u lovištu i zaštite lovišta, putem uređaja za noćno osmatranje – termovizijski uređaj, sa najmanje IPX4 zaštitom na vodootpornost, nisku temperaturu i na udarce i najmanjom daljinom detekcije od 1.200 metara, izrađenog od strane licenciranog lica (licenca Lovačke komore Srbije – vrsta 1 ili 2), a za najviše jedan uređaj za noćno osmatranje po korisniku lovišta.

c. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TAČKU 2a) DRUGE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM O DIVLjAČI I LOVSTVU (TAČKA III PODTAČKA 2. PROGRAMA) ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME I UGRADNjA OPREME ZA VIDEO NADZOR ZA NOVOFORMIRANA UZGAJALIŠTA AUTOHTONE DIVLjAČI,

prijava na konkurs;

fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre; 3. fotokopija – izvod lovne osnove lovišta za deo koji se na dinamiku populacije novoformiranih uzgajališta autohtone divljači (za lovne sezone 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021)

Dokumentacija navedena pod rednim brojem 2. i 3. podnosioci prijava nisu u obavezi da dostave ovom organu već će biti pribavljno u skladu sa članom 9. Zakona o opštem upravnom postupku.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:

za nabavku opreme i ugradnja opreme za video nadzor za novoformirana uzgajališta divljači – fotokopija ugovora o radu sa zaposlenim stručnim licem i lovočuvarom ili zaposlenim lovočuvarima, predračun prodavca opreme i radova, kratki opis monitoringa sa očekivanim rezultatima sprovođenja monitoringa na uzgajalištima divljači, izrađenog od strane licenciranog lica (licenca Lovačke komore Srbije – vrsta 1 ili 2).

d. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TAČKU 2a) DRUGE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM O DIVLjAČI I LOVSTVU (TAČKA III PODTAČKA 2. PROGRAMA) ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE SPEKTIVA – UREĐAJA ZA OSMATRANjE DIVLjAČI, SA ZAŠTITOM OD VODE I ZAMAGLjIVANjA, OTPORNOST NA NISKE TEMPERATURE,

prijava na konkurs;

fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;

fotokopija – izvod lovne osnove lovišta za deo koji se na dinamiku populacije jelenske i srneće divljači i divlje svinje za lovnu sezonu 2020/2021.

Dokumentacija navedena pod rednim brojem 2. i 3. podnosioci prijava nisu u obavezi da dostave ovom organu već će biti pribavljno u skladu sa članom 9. Zakona o opštem upravnom postupku.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:

za nabavku spektiva – uređaja za osmatranje divljači, sa zaštitom od vode i zamagljivanja, otpornost na niske temperature – fotokopija ugovora o radu sa zaposlenim stručnim licem i lovočuvarom ili zaposlenim lovočuvarima, predračun prodavca opreme, kratki opis monitoringa sa očekivanim rezultatima sprovođenja monitoringa, izrađenog od strane licenciranog lica (licenca Lovačke komore Srbije – vrsta 1 ili 2), a za najviše jedan uređaj po lovištu.

e. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TAČKU 2b) DRUGE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM O DIVLjAČI I LOVSTVU (TAČKA III PODTAČKA 2. PROGRAMA) FINANSIRANjE ISTRAŽIVANjA REALNOG PRIRASTA ZECA U AP VOJVODINI

prijava na konkurs;

fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;

dokaz o registraciji privrednog društva za delatnost lovstva s teritorije AP Vojvodine.

Dokumentacija navedena pod rednim brojem 2. podnosioci prijava nisu u obavezi da dostave ovom organu već će biti pribavljno u skladu sa članom 9. Zakona o opštem upravnom postupku.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće: – za istraživanje realnog prirasta zeca u AP Vojvodini – kratak opis istraživanja na koji se konkuriše sa specifikacijom troškova i kopijama licenci zaposlenih stručnih lica (licenca Lovačke komore Srbije – vrsta 1).

f. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TAČKU 2c) DRUGE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM O DIVLjAČI I LOVSTVU (TAČKA III PODTAČKA 2. PROGRAMA) – FINANSIRANjE IZRADE I REALIZACIJE PROJEKTA O ŠTETAMA OD DIVLjAČI U SAOBRAĆAJU NA PODRUČJU AP VOJVODINE.

prijava na konkurs;

fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;

dokaz o registraciji privrednog društva za delatnost lovstva s teritorije AP Vojvodine.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:

za izrade i realizacije projekta o štetama od divljači u saobraćaju na području AP Vojvodine – opis istraživanja na koji se konkuriše sa specifikacijom troškova.

POSTUPAK DONOŠENjA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa koje raspisuje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Pravilnika o dodeli sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva u AP Vojvodini za 2021. godinu.

ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Sredstva iz tačke 2a. dodeljuju se za sufinansiranje odabranih programa i projekata biće isplaćena u visini do 100% od iznosa prihvaćenog projektom, nakon potpisivanja ugovora i dostavljanja registrovane blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem, radi obezbeđenja povraćaja avansa.

Sredstva iz tačke 2b. i 2c. dodeljuju se za sufinansiranje odabranih programa i projekata biće isplaćena u visini do 90% od iznosa prihvaćenog projektom, nakon potpisivanja ugovora, dok će se preostali iznos u visini do 10% sredstava, isplatiti nakon dostavljanja pravdanja i završetka projekta.

Prava i obaveze korisnika sredstava u realizaciji programa i projekata, regulisaće se ugovorom.

Zapisnik o završetku radova vršiće nadležni sektor inspekcije Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Korisnici sredstava, nakon završetka projekta dostavljaju sledeću dokumentaciju:

 Narativni (kratak, pisani) izveštaj o izvršenom poslu, nabavci ili istraživanju;

 fotokopije računa;

 fotokopije izvoda banke o plaćanju računa;

 Štampani i elektronski izveštaj o izvršenom istraživanju (za istraživačke projekte).

NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave popunjene na računaru sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2021. GODINU“, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

KONTAKT

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.

PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst konkursa, Pravilnik i obrazac prijave, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

izvor: LSV

Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search