Novosti

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima na teritoriji Centralne Srbije

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Na osnovu člana 5. stav 1. i 38. stav 5. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 95/18) –u daljem tekstu: Zakon i člana 12. Pravilnika o načinu ustanovljavanja lovnog područja i lovišta, uslovima za sprovođenje lovnog gazdovanja, postupku sprovođenja javnog oglasa, postupku za davanje i oduzimanje prava na gazdovanje lovištem, sadržini ugovora, utvrđivanju visine odgovarajućih garancija koje je dužno da obezbedi pravno lice pre zaključenja ugovora, kao i o uslovima i načinu za davanje lovnog revira u zakup („Službeni glasnik RS”, br. 80/10 i 11/18) – u daljem tekstu: Pravilnik 

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Uprava za šume raspisuje: JAVNI OGLAS ZA DAVANjE PRAVA NA GAZDOVANjE LOVIŠTIMA NA TERITORIJI CENTRALNE SRBIJE (Objavljen u „Službenom glasniku RSˮ broj 3 od 15.01.2021. godine)

Pravo na gazdovanje lovištem daje se na period od 10 godina za sledeća lovišta.

 

Za lovišta iz Liste lovišta A mogu da se prijave privredna društva. Za lovišta iz Liste lovišta B mogu da se prijave Lovačka udruženje sa sedištem na teritoriji  u granicama lovišta.

Uz prijavu u slobodnoj formi na oglas   podnosilac  dostavlja i:

1.Dokaz da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar ili informaciju na osnovu koje se može pribaviti javno dostupan podatak o registraciji pravnog lica.

2.Podnosilac prijave kao dokaz o obezbeđenju stručne i lovočuvarske službe dostavlja  spisak lica angažovanih na predmetnim poslovima i dokaze o njihovom angažovanju (kopija ugovora ili prijave) ili kopiju ugovora zaključenog sa pravnim licem koje obavlja stručne poslove u gazdovanju lovištem i/ili lovočuvarske poslove osnovanim  pre dobijanja prava na gazdovanje lovištem ili izjavu da će pre dobijanja lovišta na gazdovanje zaključiti ugovor o obavljanju poslova sa istim. 

3.Izjavu da će obezbediti odgovarajuću garanciju u vrednosti početnih fondova lovostajem zaštićenih vrsta divljači, obračunatoj po propisanoj visini naknade (menica, bankarska garancija, hipotekarna izjava i dr.); 

4.Program ulaganja u lovište za period na koji se lovište daje na gazdovanje a koji naročito sadrži: 

a)plan upravljanja lovnim vrstama;

b)ekonomsko finansijski plan sa posebnim osvrtom na planiranu vrednost ulaganja u lovište prikazano po vrsti, dinamici i ukupno;

5. plan tehničkih kapaciteta za gazdovanje lovištem;

6. prethodno iskustvo u gazdovanju lovištem (dokaz i izveštaj o prethodnom iskustvu u gazdovanju lovištem);

7. Dokaz da se protiv podnosioca prijave na javni oglas ne vodi istražni postupak za privredni kriminal: uverenje iz kaznene evidencije za pravna lica koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, za krivična dela iz člana 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 94/16 i 87/18), za koja je nadležno Posebno odeljenje za organizovani kriminal i Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu. 

Odluka o izboru korisnika lovišta kome se daje pravo na gazdovanje lovištem će se doneti na osnovu stručne ocene kvaliteta ispunjenosti uslova: program ulaganja u lovište, prethodnog iskustva u gazdovanju lovištem, rezultata gazdovanja, tehničkih i stručnih kapaciteta. U slučaju da je više podnosioca prijava jednako stručno ocenjeno prednost u dobijanju prava na gazdovanje lovištem imaće onaj koji u programu ulaganja ima najveću planiranu vrednost ulaganja, a u slučaju da dva imaju i isti planirani iznos ulaganja prednost će imati dosadašnji korisnik lovišta ili njegov pravni sledbenik.

U postupku razmatranja po prispeloj prijavi pored navedenog Komisija može po potrebi od podnosioca prijave zatražiti dodatne informacije i dokumentaciju. 

Ukoliko pravno lice podnosi prijavu za više lovišta podnosi prijavu posebno za svako lovište.

Rok za prijavu na javni oglas je 21 dan od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”. Podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno (predajom preko pisarnice republičkih organa) ili putem pošte na adresu: Uprava za šume, Novi Beograd, Omladinskih brigada br.1, u zatvorenoj koverti sa naznakom „konkurs za gazdovanjem lovištem-ne otvarati”. Ukoliko Podnosilac prijave podnosi prijavu putem pošte mora da obezbedi da ista bude primljena u Upravi najkasnije  poslednji dan roka za podnošenje prijava. Neblagovremenom će se smatrati prijava primljena posle isteka 21 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 011/3148391.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Odluku o izboru korisnika lovišta kome se daje pravo na gazdovanje lovištem biće doneta u roku od 14 dana od dana zatvaranja konkursa.

 

izvor: upravazasume.gov.rs

 

Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search