Novosti

DOBRI REZULTATI U LOVIŠTU „DUBIČKA REKA“

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Lovište “Dubička reka”,čiji je korisnik Lovačko udruženje “Trstenik” prostire se na teritoriji opštine Trstenik. U pogledu nadmorske visine i konfiguracije terena lovište pripada ravničarsko-brdskom tipu. Ukupna površina lovišta “Dubička reka” iznosi 44.674,00 ha od čega 31.341,02 ha zauzimaju lovno produktivne površine.

Ovo udruženje ima svu potrebnu opremu koja omogućava nesmetano gazdovanje lovištem i upravljanje rastom populacija svih vrsta divljači koja obitavaju na ovim terenima.

Iako su lovci tradicionalno lovili uglavnom zeca i fazana, uz veliki rad i nesebičnim zalaganjem Stručne i lovočuvarske službe, kao i svih lovaca 1.600 članova i veoma aktivnog Upravnog odbora na čelu sa predsednikom udruženja Draganom Juroševićem i upravnikom Petrom Đekićem, kao i uz veliku saradnju Lovačkog saveza Centralne Srbije, zadnjih par godina dovelo je do naglog porasta brojnosti srneće i crne divljači (divlje svinje).

Udruženje godišnje iznese u lovište 30-35 tona kukuruza i zrnaste hrane i oko 15-17 tone soli. Izgrađeno je oko 1500 čeka, pored kojih su postavljene hranilice i solišta (3-3,5 hiljade solišta). Statistički podaci su najbolji pokazatelji u kojoj meri su navedeni radovi imali efekta na plan i odstrel krupne divljači.

U lovnoj 2017/2018. godini: odstreljeno je planiranih 50 srndaća i 60 divljih svinja,; u lovnoj 2018/2019. godini, odstreljeno je svih 73 planiranih srndaća i svih 78 divljih svinja; u lovnoj 2019/2020. godini: odstreljeno je svih planiranih 102 srndaća i 109 divljih svinja a u lovnoj 2020/2021. godini: odstreljeno je svih planiranih 133 srndaća i do sada 102 divlje svinje, 3.020 fazana i 675 zečeva.

Lovačko udruženje za svoje potrebe ima hladanjaču za privremeno skladištenje odstreljene divljači. Takođe, ima 5 prihvatno - ispustnih centara za divlju svinju kao i jedan repro centar površine od 8 ha za istu divljač. Poseduje i 12 fazanskih prihvatilišta površine od 800-1000 kvadrata, pošto se godišnje iz istih ispusti u lovište od 5.000 do 5.500 odraslih fazanskih jedinki.

Što se tiče populacije zeca,može se reći da je u porastu u odnosu na prethodne godine, ali još uvek nije to dovoljan broj da bi se lovilo više od dva lovna dana u jednoj lovnoj godini, tako da se u poslednjih četiri godine odstreli u proseku oko 700-750 jedinki.

Redukcija predatora vrši se na osnovu GPG, tako da je Stručna i lovočuvarska služba maksimalno angažovana na sprovođenju svih aktivnosti na terenu.

 

Petar Đekić

izvor: LSCS 

Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search