Preporučena cena odstrela divljači za lovačka udruženja od strane LSV-a

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Na osnovu odredbi: člana 4. stav 1. tačka 15, člana 8. stav 2. člana 66. stav 2. i  člana 110. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu, (Sl.gl. RS br. 18/10) i člana 25. stav 2. Statuta Lovačkog saveza Vojvodine, Upravni odbor Lovačkog saveza Vojvodine, na sednici održanoj 05.02.2021. godine donosi

P R E D L O G   C E N O V N I K A

I   Opšte odredbe

1. Ovaj cenovnik je akt kojim  Lovački savez Vojvodine (u daljem tekstu LSV) preporučuje cene odstrela divljači, mesa odstreljene divljači, usluga u lovu i žive divljači, u lovištima kojima gazduju  lovačka udruženja, članice LSV, po vrstama divljači i usluga, za lovnu 2021/22. godinu.

2. Težina trofeja za određivanje cene odstrela jelena evropskog je bruto težina trofeja sa lobanjom i gornjom vilicom bez sečenja, iz obrasca trofejnog lista, 24 časa posle otkuvavanja i izbeljivanja.

3. Težina trofeja, za određivanje cene odstrela srndaća, je bruto težina trofeja iz obrasca trofejnog lista (bruto težina trofeja sa lobanjom i gornjom vilicom, bez sečenja), od koje je oduzeto 90 grama, 24 časa posle otkuvavanja i izbeljivanja.

4. Dužina trofeja, za određivanje cene odstrela vepra, je srednja dužina trofeja iz obrasca trofejnog lista.

5. Ocenjivanje trofeja, koji ima merne elemente, vrši se na osnovu formula CIC-a, u skladu sa važećim propisima.

6. Cena odstrela krupne divljači iz tačke 2. mora biti usklađena sa vrednošću izkazanom u izdatoj dozvoli za lov, uz dozvoljeno odstupanje od  + 10%.

7. Ranjavanje krupne divljači naplaćuje se 50% od cene odstrela ili mesa iskazane u izdatoj dozvoli za lov, odnosno usklađene sa odredbom tačke 6. U slučaju da se ranjena divljač pronađe, lovac plaća razliku do pune cene utvrđene ovim cenovnikom.

8. Cene odstrela sitne divljači i mesa sitne divljači iskazane su posebno za vrste koje se upotrebljavaju u ishrani, a posebno za ostale vrste, za celu jedinku u koži ili perju.

9. Cene odstrela sitne divljači i mesa sitne divljači, za vrste koje se upotrebljavaju u ishrani, posebno su iskazane za slučaj da inostrani lovac turista ne može tu divljač uneti u svoju zemlju.

10 . Pojedinačno iskazane vrednosti u cenovniku su neto iznosi, iskazani u evrima /EUR/. Faktura se iskazuje u dinarima, primenom kupovnog kursa Narodne banke Srbije DIN-EUR, na dan fakturisanja.

11. Lovačka udruženja, koja su u sistemu PDV-a, dužna su da u fakturi posebno iskažu i vrednost PDV-a, (neto iznos + PDV = ukupan iznos fakture), prema propisima koji važe u vreme fakturisanja. 

12. Ugovorom o pružanju lovno-turističkih usluga, zaključenim između  korisnika lovišta koji gazduje lovištem i turističke agencije, utvrđuje se i provizija za usluge turističke agencije. Plaćanje provizije vrši se po fakturi koju ispostavlja turistička agencija, u skladu sa propisima o PDV.

13. Lovačko udruženje koje gazduje lovištem, obavezno je da odlukom upravnog odbora, odredi cene odstrela divljači, mesa odstreljene divljači, usluga u lovu i žive divljači u lovištu kojim gazduje a mogu se  odobravati popusti i to:         

– za odstrel jelena i srndaća kao sezonski popust, može se odobriti popust do 30 %;

– za odstrel vepra u grupnom lovu i otkup mesa krupne divljači iz hladnjače može se odobriti popust do 50 %;

– za probirni odstrel krupne divljači, odstrel grabljivica, odstrel sitne divljači (tačka 7) i  usluga u lovu (poglavlje III),  može se odobriti popust i do 100 % (oslobađanje plaćanja).

14. Članu lovačkog udruženja, sa članskom kartom lovačkog saveza i markicom za tekuću lovnu godinu, po osnovu redovnog izvršavanja obaveza utvrđenih godišnjim planom gazdovanja lovištem iz mera i aktivnosti u lovištu na unapređivanju populacija lovostajem zaštićenih vrsta divljači, zaštiti, očuvanju i unapređivanju staništa divljači i uređivanju i održavanju lovišta, odlukom iz tačke 13.  može se odobriti popust do 100 % (oslobađanje plaćanja). Tom odlukom može se utvrditi da uplate po ovom osnovu članovi mogu vršiti i akontativno, istovremeno sa uplatom članarine.

Lovačka udruženja su obavezna da ove uplate u knjigovodstvu evidentiraju posebno od uplate članarine, u skladu sa propisima o PDV, (lovačka udruženja koja su u sistemu PDV-a na te uplate obračunavaju i plaćaju PDV).

II   Cene odstrela divljači i mesa odstreljene divljači

1. Jelen evropski – Red deer

1.1. Odstrel jelena sa trofejom:

1.2. Cene su za period 01.09.-30.09, van tog perioda može se odobriti popust do 30 %. 

1.3. Odstrel: šilaša (do 2,0 kg) = 80,0 €; košute = 60,0 €; jelenskog teleta = 30,0 €;

1.4. Cena mesa u koži (bez glave, utrobe i nogu) = 2,0 €/kg;

Prijavite se na naš You Tube kanal

 

2.Srna – Roe deer

2.1. Odstrel srndaća sa trofejom:

 

2.2. Cene su za period 15.04.-15.05, posle tog perioda može se odobriti popust do 30 %. 

2.3. Odstrel: srne = 20,0 €; laneta =10,0 €;

2.4. Cena mesa u koži (bez glave, utrobe i nogu) = 3,0 €/kg;

 

3. Divlja svinja – Wild boar

3.1. Odstrel vepra u pojedinačnom lovu sa trofejom:

3.2. Za odstrel vepra u grupnom lovu može se odobriti popust do 50 %.   

3.3. Odstrel d.krmače i podmladka sa bruto težinom  do 50 kg = 10,0 €;

3.4. Odstrel d.krmače i podmladka sa bruto težinom preko 50 kg = 20,0 €;

3.5. Cena mesa u koži (bez utrobe) = 1,0 €/kg;

 

4. Sitna divljač – Small game

4.1. Odstrel sitne divljači koja se upotrebljava u ishrani:

(A) odstrel i cela jedinka u koži ili perju,

(B) odstrel, u slučaju da inostrani lovac turista ne može tu divljač uneti u svoju zemlju.

(C) meso cele jedinke u koži ili perju u slučaju pod (B),

4.2. Odstrel sitne diljači – grabljivice i ostale vrste (#) :

(A) odstrel i cela jedinka u koži ili perju,

(B) cena u organizovanim akcijama lovaca članova,

 

III       Cene usluga u lovu

IV Cene žive divljači

1. Cena žive krupne divljači utvrđuje se na osnovu težine, množenjem cene mesa po 1 kg žive divljači koeficijentom 3  za ženke i mladunce, dok se za mužjake, na tako  utvrđenu cenu, dodaje 50 % cene procenjene vrednosti odstrela divljači sa trofejom.

2. Cena žive sitne divljači utvrđuje se za celu jedinku, množenjem cene iz poglavlja II tačka podtačka 1.(A) koeficijentom 2, i ne primenjuje se na cenu divljači iz veštačke proizvodnje.

Ovaj Cenovnik  biće objavljen na sajtu Lovačkog saveza Vojvodine, a primenjivaće se od 01.04.2021. godine.

izvor:LSV

Besplatno preuzmi poster u full rezoluciji klikom 

Tags: , , ,
Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search