PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE "Nacrt"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE "Nacrt".

Pred Vama je izdvojen tekst u vezi lovstva, unutar Nacrta PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE.

Mnoga pitanja se postavljaju, ali mi ovoga puta nećemo formulisati niti jedno... Zbog čega? Volonteri da rade i ispravljaju tuđe greške, a "stručnjaci" da se naplaćuju?! Lovci da ćute, dok im drugi kroje sudbinu?! Izgleda da ćete kolege lovci morate da se mrdnete iz totalne letargije u kojoj ste već dugi niz godina kada je u pitanju lovstvo, ne lov!   

Ovim putem samo želimo da skrenemo pažnju lovačkoj javnosti na ovaj veoma bitan dokument koji se odnosi na "samo" 15 narednih godina. 

Izdvojen tekst:

1.6. Opšta ocena stanja po oblastima 

1.6.1.2. Opšta ocena stanja šuma, šumskog zemljišta, šumarstva i lovstva

1.6.1.2.1. Analiza i ocena stanja

Lovišta u Srbiji obuhvataju oko 98% površine, odnosno oko 86.873 km2. Ukupna površina lovišta podeljena na 32 lovna područja u okviru kojih je definisano 357 lovišta. Lovišta su većim delom poverena na gazdovanje JP „Srbijašumeˮi „Vojvodinašumeˮ, vojnim ustanovama, a potom lovačkim udruženjima na nivou lovnih područja. U Srbiji su u odnosu na ukupno bogatstvo faune evidentirane 72 vrste divljači. U odnosu na broj vrsta neophodno je ustanoviti potrebu zaštite vrste, staništa i genetskog potencijala na nivou vrsta. Ovo treba obezbediti svakako, vodeći računa o drugim prisutnim taksonima autohtone faune koje lovno gazdovanje ne sme da ugrožava. Svakako da na brojno stanje divljači i njihovu prostornu distribuciju i prisustvo u pojedinim lovištima utiču bitno izmenjeni životni uslovi, mala raznovrsnost hrane, sve veća upotreba herbicida i drugih hemijskih sredstava u poljoprivredi, različite zarazne bolesti, klima, predatori, ali se ne sme zanemariti ni antropogeni faktor (sa aspekta nedovoljno stručnog i nedovoljno odgovornog planiranja i gazdovanja divljači, a posebno sa aspekta nezakonitog lova).

Brojnost statistikom praćenih vrsta divljači (za 2017. godinu) prikazana je u tabelama 4 i 5.

 

Potencijali za razvoj lovstva su mogućnosti za: zaštitu bioraznovrsnosti staništa lovne i druge faune u lovnim područjima; unapređivanje stanja i brojnosti divljači u lovnim područjima (permanentna zaštita divljači od bolesti, štetočina, krivolova, kao i umanjenje negativnih efekata klimatskih promena); povećanje kadrovske mobilnosti i infrastrukturne opremljenosti lovišta u cilju ostvarivanja dugoročnih programa zaštite i unapređivanja divljači; povećanje lovne proizvodnje i razvoj lovnog i ekoturizma; zaštitu divljači i faune kao i očuvanje kvaliteta životne sredine u celini; obezbeđivanje radnih mesta i socijalne sigurnosti (pokretanje malih i srednjih preduzeća u oblasti lovstva-turizma); obrazovanje i edukaciju posebno u pogledu lovne etičnosti; uspostavljanje sistema održivog upravljanja lovstvom u skladu sa prirodnim potencijalima; i dr.

Ograničenja za razvoj lovstva su: neadekvatno upravljanje određenim vrstama divljači i nedovoljno razvijen monitoring divljači i njihovih staništa; nedovoljna brojnost divljači (posebno zaštićenih vrsta) unutar lovnih područja i lovišta u njima i nejednaka distribucija u odnosu na prostorno finkcionalnu rejonizaciju i ustanovljenje staništa na državnom nivou; nepovoljna polna struktura unutar (delova) populacija pojedinih vrsta; nepovoljan i neujednačen kvalitet po lovnim područjima čak i po lovištima unutar istog područja; nepovoljna starosna struktura unutar vrsta usled preranog izlova jedinki unutar vrste; nizak nivo tehničko-tehnološkog i institucionalnog razvoja lovstva, nedovoljno stručnog i odgovornog planiranja i gazdovanja divljači kao i nepostojanje dokumenta strateškog planiranja u lovstvu; problemi u planiranju, razvoju i upravljanju lovištima (nedisciplina korisnika lovišta, loša organizacija rada i premali broj zaposlenih u lovištima, monopolizam određenih društvenih organizacija i određenih interesnih grupa, nedosledna primena i nepoštovanje zakonskih i institucionalnih okvira, neodgovarajuća sudska praksa u pogledu procesuiranja prekršaja i zloupotreba); nedovoljna reintrodukciji autohtonih vrsta u pojedinim lovištima kao delovima staništa; neadekvatno sagledavanje prisustva ili zaštite pojedinih vrsta u planovima gazdovanja u odnosu na potencijal i rejonizaciju na regionalnom nivou; izmenjeni životni uslovi u lovištima (mala raznovrsnost hrane, različite zarazne bolesti, promena klime, predatori) i antropogeni faktori (sa aspekta nezakonitog lova. pojava sve veće upotrebe herbicida i drugih hemijskih sredstava u poljoprivredi i dr.).

2. CILjEVI I PLANSKA REŠENjA

2.5. Planska rešenja po tematskim oblastima

2.5.1.2. Šume, šumsko zemljište, šumarstvo i lovstvo

2.5.1.2.2. Razvoj lovstva

U sklopu revitalizacije i unapređenja lovstva u Republici Srbiji predviđene su sledeće mere i aktivnosti za dostizanje, održavanje i unapređivanje brojnosti, polne i uzrasne strukture populacija gajenih vrsta sitne i krupne divljači u obimu koji će obezbediti njihovu dugoročnu varijabilnost:

-na području Republike Srbije južno od Dunava i Save – unapređenje opšteg populacionog statusa ranjivih vrsta kao što su divokoza, jelen, evropski zec, poljska jarebica i srna čije je brojno stanje ispod kapaciteta staništa;

-na teritoriji AP Vojvodina – preduzimanje mera za razvoj, očuvanje i unapređenje populacija evropskog jelena, srne, zeca, fazana, kao i obnavljanje i unapređenje stanja poljske jarebice;

-na teritoriji AP KiM – preduzimanje mera za razvoj, očuvanje i unapređenje populacija divokoze, velikog tetreba, zeca, poljske jarebice i fazana;

-unapređenje staništa divljači kroz aktivnosti na unapređenju hranidbenih potencijala staništa, očuvanju i formiranju skloništa za divljač, obezbeđivanje vode i mira u lovištu i preduzimanje drugih stručnih upravljačkih aktivnosti;

-sprečavanje šteta koju divljač može da prouzrokuje ljudima na poljoprivrednom zemljištu, vodama, u naseljima i šumama;

-sprečavanje šteta koje pravno i fizičko lice i divljač prouzrokuje na divljači, kao i šteta koje nastaju kao posledica faktora rizika (poplava, zemljotres, suša, požar) u lovištu;

- definisanje područja od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, na kojima će se (za evropskog jelena, divokozu, muflona, jelena lopatara, velikog tetreba i sl.) ustanovljavati lovišta posebne namene.

Pretpostavke za ostvarivanje dugoročnog programa zaštite i unapređivanja divljači su:

-biološke – očuvanje i unapređivanje populacije gajenih vrsta divljači, unošenje divljači iz uzgajališta u lovišta i poboljšanje stanišnih uslova, pri čemu je potrebno osnažiti prilagodljivost i adaptivni kapacitet divljači i staništa na rizike povezane sa klimatskim uslovima i prirodnim katastrofama;

- tehničke – podizanje lovno uzgojnih i lovno tehničkih objekata;

- ekonomske – finansijske i organizacione; 

- kadrovske – školovanje kadrova, godišnji trening i obuka, proširenje naučnih

istraživanja, unapređenje tehnoloških kapaciteta lovnog sektora i podsticanje inovacija.

Neophodno je unaprediti globalnu podršku naporima koji se ulažu u borbu protiv krivolova i trgovine zaštićenim vrstama, uz uslov povećanja kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje održivog ekonomskog razvoja i zaštitu prirode.

Prioritetne mere održivog razvoja lovnih područja su:

1. održavanje i povećanje brojnosti (za 15% do 2035. godine) krupne i sitne divljači i prirodno rasprostranjenje populacija lovnih vrsta u skladu sa odredbama povoljnog konzervacionog statusa;

2. održavanje genetičkog diverziteta populacija (tj. subpopulacija) lovnih vrsta u skladu sa odredbama povoljnog konzervacionog statusa;

3. unapređenje konzervacionog statusa kada je nepovoljan za lovne vrste;

4. podizanje i unapređenje specijskog diverziteta biološke zajednice kojoj lovna vrsta pripada (medved, divokoza, tetreb, droplja i dr.) i ostale faune (sokolovi, orlovi, rode i dr.);

5. podizanje i unapređenje diverziteta staništa biološke zajednice kojoj lovna vrsta pripada;

6. očuvanje zdravstvenog stanja, biološka i pravna zaštita, kako lovostajem zaštićenih tako i trajno zaštićenih vrsta divljači; i

7. poboljšavanje prirodnih uslova staništa u lovištima, naročito za gajene vrste divljači.

 

Prirpema i izrada dela u vezi sa: ŠUME, ŠUMSKO ZEMLjIŠTE, ŠUMARSTVO I LOVSTVO

Nosilac izrade: Milan Medarević, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije.

Članovi radnog tima: Snežana Obradović (Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu), Biljana Šljukić (Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu) Nenad Petrović (Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu), Biljana Pešić (Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu), Slavica Pivnički, JP Zavod za urbanizam Vojvodine.

Ukoliko želite da pregledate kompletan NACRT, možete ga preuzeti OVDE!

Tags: , ,
Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search